گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

عبادت

هر سرایی را چراغی هست صائب در جهان خانه دل روشن از نور عبادت می شود
صائب

العفو

ای ذات یگانه حی بیچون العفو ای وصف تو از مقال بیرون العفو
از هر چه گناه من بود افزون تر ای عفو تو از گناهم افزون العفو

یارب

هر چند ز من نیست گنه کارتری شرمنده و دل خسته و افگارتری
گر نیست گنه کارتر از من یارب شک نیست که نیست از تو غفارتری