گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اشعار

عبادت

هر سرایی را چراغی هست صائب در جهان خانه دل روشن از نور عبادت می شود
صائب

العفو

ای ذات یگانه حی بیچون العفو ای وصف تو از مقال بیرون العفو
از هر چه گناه من بود افزون تر ای عفو تو از گناهم افزون العفو