گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

انواع عبادت

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ان العباد ثلاثه قوم عبدوا الله عزوجل خوفاً فتلک عبادة العبید و قوم عبدوا الله تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عباده الأجراء و قوم عبدوا الله عزوجل حباله فتلک عبادة الأحرار و هی أفضل العبادة؛(2129) امام صادق (علیه السلام) می فرماید: عبادت کنندگان سه گروهند: گروهی خدا را از ترس عذاب بندگی می کنند، این عبادت بردگان است. گروهی خداوند را به منظور دستیابی به پاداش عبادت می کنند این عبادت اجیران و مزدبگیران است و گروهی خدا را به انگیزه محبت و دوستی باریتعالی عبادت می کنند که این عبادت آزادگان و برترین و والاترین عبادت است.

داستانها

آرزوی حضرت مریم (علیها السلام)

پس از آنکه حضرت مریم (علیها السلام) از دنیا رفت، حضرت عیسی (علیه السلام) جنازه مادرش را پس از تجهیز به خاک سپرد. سپس روح مادرش مریم (علیها السلام) را دید. عیسی (علیه السلام) گفت: مادر! آیا هیچ آرزویی داری؟ حضرت مریم (علیها السلام) پاسخ داد: آری! آرزویم این است که در دنیا بروم و شب های سرد زمستانی را به مناجات و عبادت در درگاه خدا به بامداد برساندم و روزهای گرم تابستانی را روزه بگیرم(2130).