گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

عبادت هدف خلقت

و ماخلقت الجن و الانس الا لیعبدون؛(2118) من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند (و از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند)!

روایات

عبادت و مصلحت

قالت فاطمة (علیها السلام) من أصعد الی الله خالص عبادته أهبط الله عزوجل له أفضل مصلحته؛(2119) حضرت فاطمه (علیها السلام) فرمودند: هر کس عبادتهای خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت او را به سویش فرو فرستد.