گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

وفای به عهد

یا مکن وعده چون نخواهی کرد یا وفا کن به هر چه می گویی
از قرة العیون

ضرب المثل

سر مرد برود قولش نمی رود.

نیک نامی و دولتمندی

پسری را پدر وصیت کرد کای جوانمرد یاد گیر این پند
هر که بر عهد خود وفا نکند نشود نیک نام و دولتمند