گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از پیمان شکنان

پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان
حافظ

عهد و پیمان و ستمگری

وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند

آئین و قول

گر ز آئین خویش برگردی به که از قول خویش برگردی
جامع التمائیل