گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اشعار

پرهیز از پیمان شکنان

پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان
حافظ

عهد و پیمان و ستمگری

وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند