فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پیمان و بیعت های دینی مسئولیت آور است

و لقد کانوا عهدوا الله من قبل لایولون الأدبار و کان عهد الله مسئولا؛(2083) (در حالی که) آنان قبل از این با خدا عهد کرده بودند که پشت به دشمن نکنند؛ و عهد الهی مورد سؤال قرار خواهد گرفت (و در برابر آن مسؤولند)!

وفاداری به مال یتیم

و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی أحسن حتی یبلغ أشده و أوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا؛(2084) و به مال یتیم، جز به بهترین راه نزیک نشوید، تا به سر حد بلوغ رسد! و به عهد (خود) وفا کنید، که از عهد سؤال می شود!

وفای به عهد از صفات مؤمنین

و الذین هم لأمنتهم و عهدهم رعون؛(2085) و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت می کنند.