گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

صبر کن

صبر کن حافظ به سختی روز و شب عاقبت روزی بیابی کام را
حافظ

نتیجه صبر

صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت میوه شیرین دهد پر منفعت
مولوی

اجر صبر

این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد اجر صبری است کز آن شاخ نباتم دادند
حافظ