فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صبر و ظفر

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمی اند بر اثر صبر، نوبت ظفر آید

صبر کن

صبر کن حافظ به سختی روز و شب عاقبت روزی بیابی کام را
حافظ

نتیجه صبر

صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت میوه شیرین دهد پر منفعت
مولوی