فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سنگ و لعل

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود ولیک به خون جگر شود
حافظ

صبر و ظفر

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمی اند بر اثر صبر، نوبت ظفر آید

صبر کن

صبر کن حافظ به سختی روز و شب عاقبت روزی بیابی کام را
حافظ