فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صبر نوح

گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان بلا بگردد و کام هزار ساله برآید
حافظ

سنگ و لعل

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود ولیک به خون جگر شود
حافظ

صبر و ظفر

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمی اند بر اثر صبر، نوبت ظفر آید