فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

صبر نوح

گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان بلا بگردد و کام هزار ساله برآید
حافظ

سنگ و لعل

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود ولیک به خون جگر شود
حافظ