فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صبر و پیروزی

قال علی (علیه السلام) لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان؛(2055) حضرت علی (علیه السلام) انسان شکیبا از پیروزی محروم نمی گردد هر چند که زمان به درازا کشد.

رأس طاغت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال رأس طاعة الله الصبر و الرضا عن الله؛(2056) امام صادق (علیه السلام) فرمود: در رأس فرمانبری از خداوند صبر و خشنودی از خداوند است.

صبر از مکارم اخلاقی

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان الله عزوجل خص رسله بمکارم الأخلاق فامتحنوا أنفسکم فان کانت فیکم فاحمدوا الله و اعلموا أن ذلک من خیر و ان لا تکن فیکم فاسألوا الله وارغبوا الیه فیها قال فذکرها عشرة الیقین و القناعة و الصبر و الشکر و الحلم و حسن الخلق و السخاء و الغیرة و الشجاعة و المروءة قال و روی بعضهم بعد هذه الخصال العشرة و زاد فیها الصدق و أداء الأمانة؛(2057) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا خدای عزوجل فرستادگانش را به بزرگواریهای اخلاقی مخصوص نمود. شما خودتان را بیازمایید، اگر از آن بزرگواریها داشتید، خدا را سپاس گفته، بدانید که آن خیر شماست و اگر چیزی در شما نبود، از خداوند درخواست کرده و در پی آن بروید. آنگاه ده چیز را ذکر کرد: یقین، قناعت، صبر، شکر، حلم، حسن خلق، سخاوت، غیرت، شجاعت و مردانگی راوی گفته است که بعضی هم راستگویی و امانت را به این ده مورد افزوده اند.