فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

زر و دیگران

به تو بیش از تو گر زری دادند دان که از بهر دیگری دادند
اوحدی

صندوق و خانه درویشان

صندوق خود و خانه درویشان را خالی کن و پرکن که همین می ماند