فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بوسه بر دست خدا

امام سجاد (علیه السلام) حضرت علی بن حسین (علیهما السلام)، هنگامی که به مستمندی صدقه می داد دست خود را می بوسید. شخصی از آن حضرت راز این بوسیدن را پرسید. امام (علیه السلام) در پاسخ فرمود: لانما تقع فی ید الله قبل ان تقع فی ید السائل؛ صدقه مؤمن قبل از آن که به دست فقیر و نیازمند برسد، به دست خدا می رسد. و از این رو من دستم را می بوسم آنگاه حضرت برای تعلیل گفته اش این آیه شریفه را قرائت نمود؛ ألم یعلموا أن الله هو یقبل التوبة عن عباده و یأخذ الصدقات و أن الله هو التواب الرحیم(2033)؛ آیا نمی دانستند که فقط خداوند توبه را از بندگانش می پذیرد و صدقات را از بندگانش می گیرد و همانا خداوند متعال توبه پذیر مهربان است.(2034)

اشعار

زر و دیگران

به تو بیش از تو گر زری دادند دان که از بهر دیگری دادند
اوحدی