فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صدقه ذخیره آخرت

امام علی (علیه السلام): الصدقه و الحبس ذخیرتان فدعوهما لیومهما؛(2019) صدقه و وقف دو ذخیره اند، آنها را برای روز خودشان (قیامت) وانهید.

صدقه در دست خدا

امام سجاد (علیه السلام): انها (الصدقه) تقع فی یدالله قبل أن تقع فی ید السائل؛(2020) صدقه، قبل از اینکه در دست نیازمند برسد، در دست خداوند قرار می گیرد.

خرج در راه معصیت

... و اعلم أنه من لم ینفق فی طاعة الله ابتلی بأن ینفق فی معصیة الله عزوجل و من لم یمش فی حاجة ولی الله ابتلی بأن یمشی فی حاجة عدوالله عزوجل؛(2021) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: بدان که هر کس در راه اطاعت خدا خرج نکند، به خرج کردن در راه معصیت خدا گرفتار می شود و هر کس در راه انجام نیاز دوست خدا گام بر ندارد به تلاش در راه تأمین نیاز دشمن خدا گرفتار می شود.