فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بهترین صدقه

امام کاظم (علیه السلام): عونک للضعیف أفضل الصدقه؛(2018) کمک کردن تو به ناتوان، بهترین صدقه است.

صدقه ذخیره آخرت

امام علی (علیه السلام): الصدقه و الحبس ذخیرتان فدعوهما لیومهما؛(2019) صدقه و وقف دو ذخیره اند، آنها را برای روز خودشان (قیامت) وانهید.

صدقه در دست خدا

امام سجاد (علیه السلام): انها (الصدقه) تقع فی یدالله قبل أن تقع فی ید السائل؛(2020) صدقه، قبل از اینکه در دست نیازمند برسد، در دست خداوند قرار می گیرد.