فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نگاهداری خدا از صدقه

عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال ان الله لم یخلق شیئاً الا و له خازن یخزنه الا الصدیقه فان الرب یلیها بنفسه و کان أبی اذا تصدق بشی ء وضعه فی ید السائل ثم ارتده منه فقبله و شمه ثم رده فی ید السائل؛(2014) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: خدای تعالی خلق نفرمود چیزی را مگر آنکه از برای او نگاهبانی است که او را نگاهداری کند، مگر صدقه را که خدای تعالی نگاهداری آن را خود فرماید و پدرم وقتی صدقه می داد، آن را به دست سائل می گذاشت و بعد از او پس می گرفت و می بوسید و می بوئید و پس از آن به سائل رد می فرمود.

صدقه در صبحگاهان

امام باقر (علیه السلام): علیکم بالصدقه فبکروا بالصدقه فانها تسود وجه ابلیس(2015)؛ بر شما باد به صدقه دادن! صبح زود صدقه بدهید که روی ابلیس را سیاه می کند.

موارد صدقه

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): أمط الأذی عن طریق المسلمین فهو لک صدقه؛(2016) آنچه را که موجب آزار می شود از سر راه مسلمانان دور کن، که این کار برای تو صدقه است.