فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صدقه در دست خدا

قال أبو عبدالله (علیه السلام) داووا مرضاکم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء و استنزلوا الرزق بالصدقة فانها تفک من بین لحی سبعمائة شیطان و لیس شی ء أثقل علی الشیطان من الصدقة علی المؤمن و هی تقع فی ید الرب تبارک و تعالی قبل أن تقع فی ید العبد؛(2013) هیچ چیز بر شیطان از صدقه بر مؤمن گرانتر نیست و آن در دست پروردگار تبارک و تعالی قرار گیرد، پیش از آنکه در دست بنده قرار گیرد.

نگاهداری خدا از صدقه

عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال ان الله لم یخلق شیئاً الا و له خازن یخزنه الا الصدیقه فان الرب یلیها بنفسه و کان أبی اذا تصدق بشی ء وضعه فی ید السائل ثم ارتده منه فقبله و شمه ثم رده فی ید السائل؛(2014) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: خدای تعالی خلق نفرمود چیزی را مگر آنکه از برای او نگاهبانی است که او را نگاهداری کند، مگر صدقه را که خدای تعالی نگاهداری آن را خود فرماید و پدرم وقتی صدقه می داد، آن را به دست سائل می گذاشت و بعد از او پس می گرفت و می بوسید و می بوئید و پس از آن به سائل رد می فرمود.

صدقه در صبحگاهان

امام باقر (علیه السلام): علیکم بالصدقه فبکروا بالصدقه فانها تسود وجه ابلیس(2015)؛ بر شما باد به صدقه دادن! صبح زود صدقه بدهید که روی ابلیس را سیاه می کند.