فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صدقه دادن حضرت یوسف

فلما دخلوا علیه قالوا یأیها العزیز مسنا و أهلنا الضر و جئنا ببضعة مزجات فأوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین؛(2011) هنگامی که آنها بر او [یوسف ] وارد شدند، گفتند: ای عزیز! ما و خاندان ما را ناراحتی فرا گرفته، و متاع کمی (برای خرید مواد غذایی) با خود آورده ایم؛ پیمانه را برای ما کامل کن؛ و بر ما تصدق و بخشش نما، که خداوند بخشندگان را پاداش می دهد!

روایات

سایه صدقه در قیامت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أرض القیامة نار ما خلا ظل المؤمن فان صدقته تظله؛(2012) پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: زمین قیامت آتش است، مگر سایه مؤمن و جوار آن که صدقه او را سایه اندازد و حفظ نماید.