فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پاک شدن گناه با صدقه مخفی

ان تبدوا الصدقت فنعما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم و یکفر عنکم من سیئاتکم و الله بما تعملون خبیر؛(2010) اگر انفاقها را آشکار کنید، خوب است! و اگر آنها را مخفی ساخته و به نیازمندان بدهید، برای شما بهتر است! و قسمتی از گناهان شما را می پوشاند؛ (و در پرتو بخشش در راه خدا، بخشوده خواهید شد). و خداوند به آنچه انجام می دهید، آگاه است.

صدقه دادن حضرت یوسف

فلما دخلوا علیه قالوا یأیها العزیز مسنا و أهلنا الضر و جئنا ببضعة مزجات فأوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین؛(2011) هنگامی که آنها بر او [یوسف ] وارد شدند، گفتند: ای عزیز! ما و خاندان ما را ناراحتی فرا گرفته، و متاع کمی (برای خرید مواد غذایی) با خود آورده ایم؛ پیمانه را برای ما کامل کن؛ و بر ما تصدق و بخشش نما، که خداوند بخشندگان را پاداش می دهد!

روایات