فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صدقه شکر نعمت الهی

و منهم من عهد الله لئن ءاتات ا من فضله لنصدقن و لنکونن من الصلحین؛(2008) بعضی از آنها با خدا پیمان بسته بودند که: اگر خداوند ما را از فضل خود روزی دهد، قطعاً صدقه خواهیم داد؛ و از صالحان (و شاکران) خواهیم بود!

صدقه و برکت در اموال

یمحق الله الربوا و یربی الصدقت و الله لا یحب کل کفار أثیم؛(2009) خداوند، ربا را نابود می کند؛ و صدقات را افزایش می دهد! و خداوند، هیچ انسان ناسپاس گنهکاری را دوست نمی دارد.

پاک شدن گناه با صدقه مخفی

ان تبدوا الصدقت فنعما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم و یکفر عنکم من سیئاتکم و الله بما تعملون خبیر؛(2010) اگر انفاقها را آشکار کنید، خوب است! و اگر آنها را مخفی ساخته و به نیازمندان بدهید، برای شما بهتر است! و قسمتی از گناهان شما را می پوشاند؛ (و در پرتو بخشش در راه خدا، بخشوده خواهید شد). و خداوند به آنچه انجام می دهید، آگاه است.