فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

گیرنده صدقات خداست

ألم یعلموا أن الله هو یقبل التوبة عن عباده و یأخذ الصدقات و أن الله هو التواب الرحیم(2007) آیا نمی دانستند که فقط خداوند توبه را از بندگانش می پذیرد، و صدقات را می گیرد، و خداوند توبه پذیر و مهربان است؟!

صدقه شکر نعمت الهی

و منهم من عهد الله لئن ءاتات ا من فضله لنصدقن و لنکونن من الصلحین؛(2008) بعضی از آنها با خدا پیمان بسته بودند که: اگر خداوند ما را از فضل خود روزی دهد، قطعاً صدقه خواهیم داد؛ و از صالحان (و شاکران) خواهیم بود!

صدقه و برکت در اموال

یمحق الله الربوا و یربی الصدقت و الله لا یحب کل کفار أثیم؛(2009) خداوند، ربا را نابود می کند؛ و صدقات را افزایش می دهد! و خداوند، هیچ انسان ناسپاس گنهکاری را دوست نمی دارد.