فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آثار صدقه ندادن در قیامت

کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن أنه الفراق و التفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق فلا صدق و لا صلی؛(2004) چنین نیست (که انسان می پندارد! او ایمان نمی آورد) تا موقعی که جان به گلوگاهش رسد، و گفته شود: آیا کسی هست که (این بیمار را از مرگ) نجات دهد؟! و به جدائی از دنیا یقین پیدا کند، و ساق پاها (از سختی جان دادن) به هم بپیچد! (آری) در آن روز مسیر همه بسوی (دادگاه) پروردگارت خواهد بود! (در آن روز گفته می شود:) او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند.

انفاق و صدقه، باعث تزکیه و تطهیر انسان

یأیها الذین ءامنوا اذا نجیتم الرسول فقدموابین یدی نجوات صدقة ذلک خیر لکم و أطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم؛(2005) ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که می خواهید با رسول خدا نجوا کنید (و سخنان درگوشی بگویید)، قبل از آن صدقه ای (در راه خدا) بدهید؛ این برای شما بهتر و پاکیزه تر است و اگر توانایی نداشته باشید، خداوند غفور و رحیم است!
خذ من أمولهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلوتک سکن لهم و الله سمیع علیم؛(2006) از اموال آنها صدقه ای (بعنوان زکات) بگیر، تا بوسیله آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی! و (به هنگام گرفتن زکات)، به آنها دعا کن؛ که دعای تو، مایه آرامش آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست!

گیرنده صدقات خداست

ألم یعلموا أن الله هو یقبل التوبة عن عباده و یأخذ الصدقات و أن الله هو التواب الرحیم(2007) آیا نمی دانستند که فقط خداوند توبه را از بندگانش می پذیرد، و صدقات را می گیرد، و خداوند توبه پذیر و مهربان است؟!