فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صله رحم

ز دستت قلب دوران غرق خونست ز کینت قصر خویشان واژگونست

اهمیت صله رحم

ز خویشان هر کسی ببرید پیوند به تیشه ریشه و پیوند خود کند
بمال خویش باید مرد عاقل نماید قوم و خویش خویش خوشدل
از آنان خوش نماید میهمانی کند از جان و از دل میزبانی
که آنها هم ز جان گردند یارش بهر پیش آمدی تیمار و خوارش

احترام خویش

پیوسته به احترام خویشان پرداز چون اصل تواند و سویشان آئی باز
چون دست تواند و می کنندت یاری چون بال تواند و می دهندت پرواز