فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

به هم رسیدن...

فرصت شمار صحبت، کزین دو راه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن
حافظ

صله رحم

ز دستت قلب دوران غرق خونست ز کینت قصر خویشان واژگونست