فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ترک صله رحم

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أوصی الشاهد من أمتی و الغائب منهم و من فی أصلاب الرجال و أرحام النساء الی یوم القیامة أن یصل الرحم و ان کانت منه علی مسیرة سنة فان ذلک من الدین؛(1987) پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: به حاضران از امت و نیز به آیندگان از امت وصیت می کنم که صله رحم را ترک نکنند، گرچه مستلزم پیمودن یکسال راه باشد و این عمل از دین است.

اثرات صله رحم

قال أبو عبد الله صلة الرحم منسأة فی الأجل محبة فی الأهل؛(1988) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: صله رحم مایه تأخیر مرگ است و باعث جلب محبت و دوستی در میان عشیره است.

پاداش سریع صله رحم

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ان أعجل الخیر ثواباً صلة الرحم(1989)؛ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: صله رحم عملی است که پاداش آن هر چه زودتر عائد انسان می گردد.