فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

چشم گیرترین مسأله در قیامت

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال قال أبوذر رضی الله عنه سمعت رسول الله یقول حافتا الصراط یوم القیامة الرحم و الأمانة فاذا مر الوصول للرحم المؤدی للأمانة نفذ الی الجنة و اذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ینفعه معهما عمل و تکفأ به الصراط فی النار؛(1986) ابوذر می گوید: از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم که فرمود: چشم گیرترین مسأله در روز قیامت در پل صراط امانت و صله رحم است. آن کس که اهل صله رحم و اهل امانت باشد از صراط عبور می کند ولی کسیکه خائن به امانت و قاطع رحم باشد از صراط به آتش در می غلطد.

ترک صله رحم

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أوصی الشاهد من أمتی و الغائب منهم و من فی أصلاب الرجال و أرحام النساء الی یوم القیامة أن یصل الرحم و ان کانت منه علی مسیرة سنة فان ذلک من الدین؛(1987) پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: به حاضران از امت و نیز به آیندگان از امت وصیت می کنم که صله رحم را ترک نکنند، گرچه مستلزم پیمودن یکسال راه باشد و این عمل از دین است.

اثرات صله رحم

قال أبو عبد الله صلة الرحم منسأة فی الأجل محبة فی الأهل؛(1988) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: صله رحم مایه تأخیر مرگ است و باعث جلب محبت و دوستی در میان عشیره است.