فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

برترین صله رحم

قال أبو عبدالله (علیه السلام) صل رحمک ولو بشربة من ماء و أفضل ما توصل به الرحم کف الأذی عنها و صلة الرحم منسأء فی الأجل محببة فی الأهل؛(1984) امام صادق (علیه السلام) فرمود: به دستگیری و دیدار فامیلان خود بشتاب گرچه با تقدیم جرعه ای از آب باشد، برترین صله رحم آن است که از آزار فامیل خود خودداری کنی.

یک خصلت و چهار پاداش

قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) من یضمن لی خصله واحده أضمن له أربعه من یضمن لی صله الرحم أضمن له بحب أهله و بکثره ماله و بطول عمره و بدخوله جنه ربه(1985)
علی (علیه السلام) فرمود: کسی که داشتن یک خصلت را تضمین کند من چهار خصلت را در او تضمین می کنم. کسی که صله رحم را در زندگی داشته باشد من دوستی فامیل، فراوانی اموال، طول عمر و دخول در بهشت را برای او تضمین می کنم.

چشم گیرترین مسأله در قیامت

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال قال أبوذر رضی الله عنه سمعت رسول الله یقول حافتا الصراط یوم القیامة الرحم و الأمانة فاذا مر الوصول للرحم المؤدی للأمانة نفذ الی الجنة و اذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ینفعه معهما عمل و تکفأ به الصراط فی النار؛(1986) ابوذر می گوید: از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم که فرمود: چشم گیرترین مسأله در روز قیامت در پل صراط امانت و صله رحم است. آن کس که اهل صله رحم و اهل امانت باشد از صراط عبور می کند ولی کسیکه خائن به امانت و قاطع رحم باشد از صراط به آتش در می غلطد.