فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صله رحم و طول عمر

قال أبو عبد الله (علیه السلام) ما نعلم شیئاً یزید فی العمر الا صلة الرحم حتی ان الرجل یکون أجله ثلاث سنین فیکون وصولا للرحم فیزید الله فی عمره ثلاثین سنة فیجعلها ثلاثاً و ثلاثین سنة و یکون أجله ثلاثاً و ثلاثین سنة فیکون قاطعاً للرحم فینقصه الله ثلاثین سنة و یجعل أجله الی ثلاث سنین؛(1983) امام صادق (علیه السلام) فرمود: چیزی سراغ ندارم که به مانند صله رحم عمر را افزونی بخشد تا اینکه اجل شخص سه سال دیگر است پس صله رحم می کند و خداوند به عمرش سی سال می افزاید پس اجل او سی و سه سال دیگر قرار داده می شود و گاهی هم اجل شخص سی و سه سال است او قطع رحم می کند پس سنش به سه سال کم می شود.

برترین صله رحم

قال أبو عبدالله (علیه السلام) صل رحمک ولو بشربة من ماء و أفضل ما توصل به الرحم کف الأذی عنها و صلة الرحم منسأء فی الأجل محببة فی الأهل؛(1984) امام صادق (علیه السلام) فرمود: به دستگیری و دیدار فامیلان خود بشتاب گرچه با تقدیم جرعه ای از آب باشد، برترین صله رحم آن است که از آزار فامیل خود خودداری کنی.

یک خصلت و چهار پاداش

قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) من یضمن لی خصله واحده أضمن له أربعه من یضمن لی صله الرحم أضمن له بحب أهله و بکثره ماله و بطول عمره و بدخوله جنه ربه(1985)
علی (علیه السلام) فرمود: کسی که داشتن یک خصلت را تضمین کند من چهار خصلت را در او تضمین می کنم. کسی که صله رحم را در زندگی داشته باشد من دوستی فامیل، فراوانی اموال، طول عمر و دخول در بهشت را برای او تضمین می کنم.