فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پاداش صله رحم

عن أبی جعفر و أبی عبدالله (علیه السلام) قالا أیما مؤمن خرج الی أخیه یزوره عارفاً بحقه کتب الله له بکل خطوة حسنة و محیت عنه سیئة و رفعت له درجة و اذا طرق الباب فتحت له أبواب السماء فاذا التقیا و تصافحا و تعانقا أقبل الله علیهما بوجهه ثم باهی بهما الملائکة؛(1982) امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که به دیدار برادر مؤمن خود بشتابد، در صورتیکه عارف به حقش باشد، خداوند در برابر هر گامی که در این راه بر می دارد حسنه ای برایش منظور می دارد و گناهی را از وی عفو می کند، و درجه ای برایش در نظر می گیرد و وقتی که درب خانه اش را به صدا در آورد، درهای آسمان به رویش گشوده می شود و آنگاه که با هم معانقه کرده و به مصافحه بپردازند، خداوند به آنان توجه خاصی دارد و به فرشتگانش مباهات می نماید.

صله رحم و طول عمر

قال أبو عبد الله (علیه السلام) ما نعلم شیئاً یزید فی العمر الا صلة الرحم حتی ان الرجل یکون أجله ثلاث سنین فیکون وصولا للرحم فیزید الله فی عمره ثلاثین سنة فیجعلها ثلاثاً و ثلاثین سنة و یکون أجله ثلاثاً و ثلاثین سنة فیکون قاطعاً للرحم فینقصه الله ثلاثین سنة و یجعل أجله الی ثلاث سنین؛(1983) امام صادق (علیه السلام) فرمود: چیزی سراغ ندارم که به مانند صله رحم عمر را افزونی بخشد تا اینکه اجل شخص سه سال دیگر است پس صله رحم می کند و خداوند به عمرش سی سال می افزاید پس اجل او سی و سه سال دیگر قرار داده می شود و گاهی هم اجل شخص سی و سه سال است او قطع رحم می کند پس سنش به سه سال کم می شود.

برترین صله رحم

قال أبو عبدالله (علیه السلام) صل رحمک ولو بشربة من ماء و أفضل ما توصل به الرحم کف الأذی عنها و صلة الرحم منسأء فی الأجل محببة فی الأهل؛(1984) امام صادق (علیه السلام) فرمود: به دستگیری و دیدار فامیلان خود بشتاب گرچه با تقدیم جرعه ای از آب باشد، برترین صله رحم آن است که از آزار فامیل خود خودداری کنی.