فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

وضعیت قاطع رحم

ان الله لایستحی أن یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین ءامنوا فیعلمون أنه الحق من ربهم و أما الذین کفروا فیقولون ما ذا أراد الله بهذا مثلا یضل به کثیراً و یهدی به کثیراً و ما یضل به الا الفسقین الذین ینقضون عهد الله من بعد میثقه و یقطعون ما أمر الله به أن یوصل و یفسدون فی الأرض أولئک هم الخاسرون؛(1978) خداوند از این که (به موجودات ظاهرا کوچکی مانند) پشه، و حتی کمتر از آن، مثال بزند شرم نمی کند. (در این میان) آنان که ایمان آورده اند، می دانند که آن، حقیقتی است از طرف پروردگارشان؛ و اما آنها که راه کفر را پیموده اند، (این موضوع را بهانه کرده) می گویند: منظور خداوند از این مثل چه بوده است؟! (آری،) خدا جمع زیادی را با آن گمراه، و گروه بسیاری را هدایت می کند؛ ولی تنها فاسقان را با آن گمراه می سازد! فاسقان کسانی هستند که پیمان خدا را، پس از محکم ساختن آن، میشکنند؛ و پیوندهایی را که خدا دستور داده برقرار سازند، قطع نموده، و در روی زمین فساد میکنند؛ اینها زیانکارانند.

روایات

قطع رحم و پیامد آن

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال فی کتاب علی (علیه السلام) ثلاث خصال لا یموت صاحبهن أبداً حتی یری وبالهن البغی و قطیعة الرحم و الیمین الکاذبة یبارز الله بها و ان أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم و ان القوم لیکونون فجاراً فیتواصلون فتنمی أموالهم و یثرون و ان الیمین الکاذبة و قطیعة الرحم لتذران الدیار بلاقع من أهلها و تنقل الرحم و ان نقل الرحم انقطاع النسل؛(1979) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: در کتاب علی (علیه السلام) سه خصلت آمده که تا صاحبشان پیامد تلخ آن را نبیند نمی میرد: ستم، قطع رحم و سوگند دروغی که به سبب آن به جنگ خدا برود و همانا شتابان ترین اطاعت از جهت پاداش، صله رحم است. همانا مردمی گناهکارند ولی با هم صله رحم می کنند و آنگاه مالشان رشد کرده، ثروتشان بسیار می شود و سوگند دروغ و قطع رحم سرزمین ها را از اهل آن خالی می کند و خویشاوندی را از جا بر می کند و همانا از قطع رحم، بریده شدن نسل است.