فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ادیان الهی طالب صله رحم

ان الله یأمر بالعدل و الاحسن و ایتای ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون؛(1975) خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد؛ و از فحشا و منکر و ستم، نهی می کند؛ خداوند به شما اندرز می دهد، شاید متذکر شوید!

صله رحم از صفات مؤمنین

الذین یوفون بعهد الله و لا ینقضون المیثق و الذین یصلون ما أمر الله به أن یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوءالحساب و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و أقاموا الصلوة و أنفقوا مما رزقنهم سرا و علانیة و یدرءون بالحسنة السیئة أولئک لهم عقبی الدار؛(1976) آنها که به عهد الهی وفا می کنند، و پیمان را نمی شکنند... و آنها که پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده، بر قرار میدارند؛ و از پروردگارشان می ترسند؛ و از بدی حساب (روز قیامت) بیم دارند... و آنها که بخاطر ذات (پاک) پروردگارشان شکیبایی می کنند؛ و نماز را بر پا می دارند؛ و از آنچه به آنها روزی داده ایم، در پنهان و آشکار، انفاق می کنند؛ و با حسنات، سیئات را از میان می برند؛ پایان نیک سرای دیگر، از آن آنهاست... .

لعن بر قاطع رحم

فهل عسیتم ان تولیتم أن تفسدوا فی الأرض و تقطعوا أرحامکم أولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و أعمی أبصرهم؛(1977) اگر (از این دستورها) روی گردان شوید، جز این انتظار می رود که در زمین فساد و قطع پیوند خویشاوندی کنید؟! آنها کسانی هستند که خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته، گوشهایشان را کر و چشمهایشان را کور کرده است!