فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حق رحم در مسائل مالی

کتب علیکم اذا حضر أحدکم الموت ان ترک خیراً الوصیة للولدین و الأقربین بالمعروف حقاً علی المتقین؛ فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم؛(1974) بر شما نوشته شده: هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر چیز خوبی [مالی ] از خود به جای گذارده، برای پدر و مادر و نزدیکان، بطور شایسته وصیت کند! این حقی است بر پرهیزکاران! پس کسانی که بعد از شنیدنش آن را تغییر دهند، گناه آن، تنها بر کسانی است که آن (وصیت) را تغییر می دهند؛ خداوند، شنوا و داناست.

ادیان الهی طالب صله رحم

ان الله یأمر بالعدل و الاحسن و ایتای ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون؛(1975) خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد؛ و از فحشا و منکر و ستم، نهی می کند؛ خداوند به شما اندرز می دهد، شاید متذکر شوید!

صله رحم از صفات مؤمنین

الذین یوفون بعهد الله و لا ینقضون المیثق و الذین یصلون ما أمر الله به أن یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوءالحساب و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و أقاموا الصلوة و أنفقوا مما رزقنهم سرا و علانیة و یدرءون بالحسنة السیئة أولئک لهم عقبی الدار؛(1976) آنها که به عهد الهی وفا می کنند، و پیمان را نمی شکنند... و آنها که پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده، بر قرار میدارند؛ و از پروردگارشان می ترسند؛ و از بدی حساب (روز قیامت) بیم دارند... و آنها که بخاطر ذات (پاک) پروردگارشان شکیبایی می کنند؛ و نماز را بر پا می دارند؛ و از آنچه به آنها روزی داده ایم، در پنهان و آشکار، انفاق می کنند؛ و با حسنات، سیئات را از میان می برند؛ پایان نیک سرای دیگر، از آن آنهاست... .