فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صله رحم

آیات

اهمیت صله رحم

و ءات ذاالقربی حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذرتبذیراً؛(1972) حق نزدیکان را بپرداز، و (همچنین حق) مستمند و وامانده در راه را! و هرگز اسراف و تبذیر مکن.