فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

بهار صلوات

هنگام نزول برکاتست امشب اوقات گرفتن برات است امشب
بفرست مدام بر محمد صلوات زیرا که بهار صلواتست امشب

صلوات بی حد

مقرر کن ز ما صلوات بیحد بروح طیب و پاک محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)