فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ثواب صلوات

شیخ ابوالفتح رازی از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده که فرمود: در شب معراج چون به آسمان رسیدم، ملکی دیدم که هزار دست داشت و در هر دستی هزار انگشت و مشغول به حساب کردن و شماره نمودن با انگشتان بود. از جبرئیل پرسیدم که این ملک کیست و چه چیز را حساب می کند؟ جبرئیل گفت: این ملکی است است که بر دانه های باران موکل است و حفظ می کند که چند قطره از آسمان به زمین نازل شده است. پس من به آن ملک گفتم که تو می دانی از زمانی که حق تعالی دنیا را خلق کرده است چند قطره باران از آسمان به زمین آمده است؟ گفت: یا رسول الله! قسم به آن خدایی که تو را به حق به سوی خلق فرستاده است، غیر از آن که من می دانم چند قطره از آسمان به زمین نازل شده است، به تفصیل می دانم که چند قطره به دریا، چند قطره در بیابان، چند قطره در بستان، چند قطره در شوره زار، چند قطره در قبرستان فرود آمده است. حضرت فرمود که من از حفظ و تذکر او در حساب خود تعجب کردم. پس او گفت یا رسول الله، با این حفظ و تذکر و دستها و انگشتانی که دارم، قدرت حساب کردن یک چیز را ندارم. گفتم: آن کدام حساب است؟ او گفت: قومی از امت تو در جایی حاضر می شوند و اسم تو نزد ایشان برده می شود، پس صلوات بر تو می فرستند؛ من قدرت ندارم تا ثواب که عائد آنها می شود را حساب کنم!(1969).

اشعار

بهار صلوات

هنگام نزول برکاتست امشب اوقات گرفتن برات است امشب
بفرست مدام بر محمد صلوات زیرا که بهار صلواتست امشب