فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

رفعت نام پیامبر از نعمات خدا بر او

و رفعنا لک ذکرک؛(1943) و آوازه تو را بلند ساختیم!

درود خدا بر مؤمنین

سلام علی موسی و هرون انا کذلک نجزی المحسنین انهما من عبادنا المؤمنین؛(1944) سلام بر موسی و هارون! ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم! آن دو از بندگان مؤمن ما بودند!