فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شکر و افزونی نعمت

شکر نعمت، نعمتت افزون کند صد هزاران گل ز خاری سر زند
مولوی

افزودن نعمت

در نعمت خدای بگشاید شکر کن تا خدا بیفزاید
انوری

شکر و بدی

به هر حال مر بنده را شکر به که بسیار بد باشد از بد بتر