فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شکر کن!

روزی اگر غمی رسدت تنگدل مباش رو شکر کن مباد که از بد بتر شود
حافظ

شکر و افزونی نعمت

شکر نعمت، نعمتت افزون کند صد هزاران گل ز خاری سر زند
مولوی

افزودن نعمت

در نعمت خدای بگشاید شکر کن تا خدا بیفزاید
انوری