فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

شکر کن!

روزی اگر غمی رسدت تنگدل مباش رو شکر کن مباد که از بد بتر شود
حافظ

شکر و افزونی نعمت

شکر نعمت، نعمتت افزون کند صد هزاران گل ز خاری سر زند
مولوی