فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پستی واقعی

امام حسن (علیه السلام): اللؤم أن لا تشکر النعمة؛(1926) پستی آن است که نعمت را سپاس نگویی.

دستور به شکرگزاری

امام سجاد (علیه السلام): أما حق ذی المعروف علیک فأن تشکره و تذکر معروفه و تکسبه المقالة الحسنة و تخلص له الدعاء فیما بینک و بین الله؛(1927) حق کسی که بر تو نیکی می کند، این است که او را سپاس بگویی و نیکی اش را به زبان آوری و از وی به خوبی یاد کنی و میان خود و خداوند برایش خالصانه دعا کنی.

سعادت اهل شکر

قال الامام الهادی (علیه السلام): الشاکر أسعد بالشکر منه بالنعمة التی أوجبت الشکر، لأن النعم متاع و الشکر نعم و عقبی؛(1928) شکرگزار (نعمتهای خداوند) سعادتمندیش به سبب این شکرگزاری بیشتر است تا به نعمتی که موجب شکر گزاری وی شده است، زیرا نعمتها تنها کالای دنیوی است، در حالی که شکر گزاری و خود نعمت دنیا و آخرت است.