فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دو نعمت بزرگ

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): نعمتان مکفورتان: الأمن و العافیة؛(1925) دو نعمت است که شکر آنها گزارده نمی شود: امنیت و سلامتی.

پستی واقعی

امام حسن (علیه السلام): اللؤم أن لا تشکر النعمة؛(1926) پستی آن است که نعمت را سپاس نگویی.

دستور به شکرگزاری

امام سجاد (علیه السلام): أما حق ذی المعروف علیک فأن تشکره و تذکر معروفه و تکسبه المقالة الحسنة و تخلص له الدعاء فیما بینک و بین الله؛(1927) حق کسی که بر تو نیکی می کند، این است که او را سپاس بگویی و نیکی اش را به زبان آوری و از وی به خوبی یاد کنی و میان خود و خداوند برایش خالصانه دعا کنی.