فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شکر، مانع عذاب

ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و ءامنتم و کان الله شاکراً علیماً؛(1910) خدا چه نیازی به مجازات شما دارد اگر شکرگزاری کنید و ایمان آورید؟ خدا شکرگزار و آگاه است. (اعمال و نیات شما را می داند، و به اعمال نیک، پاداش می دهد.)

شکر موجب ازدیاد نعمت الهی

و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید؛(1911) و (همچنین به خاطر بیاورید) هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت: اگر شکرگزاری کنید، (نعمت خود را) بر شما خواهم افزود؛ و اگر ناسپاسی کنید، مجازاتم شدید است!.

نتیجه شکر و کفران، متوجه خود انسان

قال الذی عنده علم من الکتب أنا ءاتیک به قبل أن یرتد الیک طرفک فلما رءاه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ءأشکر أم أکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم؛(1912) (اما) کسی که دانشی از کتاب (آسمانی) داشت گفت: پیش از آنکه چشم بر هم زنی، آن را نزد تو خواهم آورد! و هنگامی که (سلیمان) آن (تخت) را نزد خود ثابت و پابرجا دید گفت: این از فضل پروردگار من است، تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را بجا می آورم یا کفران می کنم؟! و هر کس شکر کند، به نفع خود شکر می کند؛ و هر کس کفران نماید (بزیان خویش نموده است، که) پروردگار من، غنی و کریم است!