فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خانه خدا

کعبه دل مسکن شیطان مکن پاک کن این خانه که جای خداست
پروین اعتصامی

ننگ و شیطان

در شیطان در ننگ است، بر آن منشین ره عصیان ره مرگ است بر آن مگذر
پروین اعتصامی

روشنی دل

رو نهان می کند از روشنی دل شیطان دزد بیدل شب مهتاب نیاید بیرون
صائب تبریزی