فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دام سخت

دام سخت است مگر یار شود لطف خدا ور نه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم
حافظ

خانه خدا

کعبه دل مسکن شیطان مکن پاک کن این خانه که جای خداست
پروین اعتصامی

ننگ و شیطان

در شیطان در ننگ است، بر آن منشین ره عصیان ره مرگ است بر آن مگذر
پروین اعتصامی