فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

دام سخت

دام سخت است مگر یار شود لطف خدا ور نه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم
حافظ

خانه خدا

کعبه دل مسکن شیطان مکن پاک کن این خانه که جای خداست
پروین اعتصامی