فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نصیحت شیطان

حضرت یحیی (علیه السلام) از شیطان پرسید: آیا شده است که تو ساعتی بر من مسلط شده باشی؟ شیطان پاسخ داد: خیر! ولی در شما خصلتی است که مایه تعجب من شده است. حضرت یحیی (علیه السلام) پرسید: آن خصلت چیست؟ شیطان گفت: شما مردی پرخوراک هستید. موقعی که شما افطار می کنید و غذای سنگینی می خورید، تغذیه ای این چنین باعث می شود که پاره ای از نمازهای مستحب شبانه را انجام ندهید و از آن باز بمانید. این امر باعث خوشحالی من شده است. حضرت یحیی (علیه السلام) فرمود: من با خدای خود عهد می کنم که از این پس غذای سیر نخورم تا خدا را ملاقات کنم. شیطان گفت: من نیز با خدای خود عهد می کنم که هرگز مسلمانی را نصیحت نکنم تا خدا را ملاقات نمایم!(1908).

اشعار

دام سخت

دام سخت است مگر یار شود لطف خدا ور نه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم
حافظ