فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

ترویج اخلاق فاسد

در حدیث آمده است: حضرت عیسی (علیه السلام) به ابلیس برخورد کرد، در حالیکه او پنج جنس سرخ رنگ را با خود حمل می کرد و هر کدام به دسته ای مربوط می شدند. عیسی مسیح (علیه السلام) از ابلیس پرسید: این ها چیستند؟ ابلیس پاسخ داد: اجناسی است که مشتری های مختلفی به سراغ آن ها می آیند. عیسی (علیه السلام) پرسید: آن اجناس کدامند؟ ابلیس پاسخ داد: یکی از آنها جور (ظلم) است. عیسی (علیه السلام) پرسید: مشتری آن چه کسانی هستند؟ پاسخ داد: شاهان و قدرتمندان! و افزود:
- دومی کبر است.
- این را چه کسی خریدار است؟
- کد خدایان!
- سومی حسد است.
- مشتری آن چه کسانی هستند؟
- دانشمندان!
- چهارمی خیانت است.
- مشتری این چه کسی می باشد؟
- تجار!
- پنجمی مکر و فریبکاری است.
- مشتری آن چه کسانی هستند؟
- زنان!(1900)

امام من و امام تو

پس از رحلت حضرت امام صادق (علیه السلام) ابو حنیفه به مؤمن الطاق که از شاگردان آن حضرت بود، به عنوان سرزنش گفت: امام تو از دنیا رفت. مؤمن الطاق فوراً گفت: اما امامک(1901)، من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم(1902) اما پیشوای تو (شیطان) از مهلت یافتگان است، تا آن روز معین معلوم(1903).